S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

» Prezenční kurzy vaření
Obchodní podmínky pro Prezenční kurzy vaření

(Kompletní Obchodní podmínky e-shopu www.gurmankoreni.cz najdete zde. Níže uvedené podmínky se vztahují výlučně na nabídku  prezenčních kurzů vaření uvedených v e-shopu gurmankoreni.cz)

I. Vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká přijetím a potvrzením objednávky ze strany provozovatele. Objednávku lze učinit pouze elektronicky a to formou objednávkového formuláře na stránkách www.gurmankoreni.cz nebo emailem na adrese gurmankoreni@email.cz.

2) Objednávka musí obsahovat identifikační údaje zákazníka a to: Jméno, příjmení, korespondenční adresa, kontaktní telefon a e-mail, dále počet účastníků kurzu, termín kurzu, výše ceny kurzu pro 1 osobu a výše ceny kurzu pro všechny zúčastněné osoby. Není-li dohodnuto jinak, termín kurzu musí být v souladu s aktuální nabídkou termínů provozovatele. Provozovatel je povinen přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejím obdržení.

II. Prezenční kurzy vaření, teambuildingy a další jednotlivé akce

1) Provozovatel je povinen zajistit kurz v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu. Zákazník je povinen uhradit provozovateli částku za účast na prezenčním kurzu.

2) Není-li uvedeno jinak, prezenční kurzy vaření probíhají v provozovně na adrese: Karlovo náměstí 17, Praha 1. Lokace kurzu vaření může být ze strany provozovatele změněna z neodkladných důvodů (např. technická závada).

3) Prezenční kurzy vaření probíhají výhradně pouze v termínech uvedených na stránkách www.gurmankoreni.cz. Není-li uvedeno jinak, kurzy probíhají od 14.00 hod do 18.00 hod. Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se nejpozději 10 minut před plánovaným začátkem akce.

4) Účastníci kurzu nejsou oprávněni vzdalovat se během probíhajícího kurzu z provozovny bez závažného důvodu a bez vědomí lektora kurzu vaření. V případě, že se účastník kurzu musí ze závažného důvodu z provozovny vzdálit, je povinen uvědomit lektora kurzu o této skutečnosti. Zároveň tím účastníkovi kurzu vaření nevzniká nárok na finanční či jakoukoli jinou náhradu za nepřítomnost na kurzu.

5) Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu řídit se pokyny lektora kurzu vaření či jeho zástupců. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby. 

6) Lektor kurzu vaření a jeho zástupci mají právo vyloučit z kurzu účastníky, kteří opakovaně a hrubým způsobem porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, nerespektují pokyny lektora kurzu vaření či svým chováním obtěžují ostatní účastníky kurzu vaření a zamezují hladkému průběhu probíhající služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu vaření. 

7) Účastníci kurzu vaření mají povinnost informovat lektora o případných potravinových alergiích či jiných omezeních, které jim brání v čerpání služby v plném rozsahu.

III. Platební podmínky prezenčních kurzů vaření

1) Kupující je povinen uhradit provozovateli částku za účast na kurzu uvedenou v nabídce kurzu na stránkách www.gurmankoreni.cz Rozhodující je uvedená cena v době odeslání objednávky kupujícím. V ceně kurzu je zahrnut rozsah služby, nápojů a pochutin specifikovaných v nabídce prezenčního kurzu vaření.

2) Kupující je povinen uhradit částku za účast kurzu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání elektronické objednávky, nejpozději však 15 dnů před konáním prezenčního kurzu. Úhradu kurzu lze provést pouze převodem na bankovní účet poskytovatele uvedeným v detailu potvrzení objednávky. Úhradu kurzu nelze provést v hotovosti. Hotovostní platba v den konání kurzu není akceptována.

3) Po dohodě s poskytovatelem lze ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne odeslání elektronické objednávky uhradit nevratnou zálohu z ceny kurzu ve výši 1500,- Kč, přičemž zbývající částku je nutné uhradit nejpozději 15 dnů před konáním prezenčního kurzu.

4) Není-li úhrada kurzu provedena v uvedené lhůtě, provozovatel má právo odmítnout vstup účastníkovi prezenčního kurzu vaření. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu vaření.

5) V případě zakoupení dárkového voucheru na Prezenční kurz vaření je nutno tento uplatnit a službu vyčerpat ve lhůtě nejpozději 6ti kalendářních měsíců od vystavení dárkového voucheru. Datum vystavení voucheru je písemně uvedeno na dárkovém voucheru. Po uplynutí stanovené lhůty je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku.

IV. Zrušení a změna termínu prezenčního kurzu vaření

1) Zákazník má právo bezplatně změnit rezervovaný termín kurzu 8 pracovních dnů před konáním akce. Změna termínu kurzu v rozmezí 7 pracovních dnů až 24 hod. je možná za doplatek 50% ceny kurzu. Změna termínu méně než 24 hod. před začátkem kurzu vaření není možná. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu vaření. 

2) Pokud se účastník kurzu nedostaví ve stanoveném termínu a čase na prezenční kurz vaření, nevzniká tak účastníkovi nárok na náhradní termín kurzu, vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu vaření. Služba je tím považována za  vyčerpanou bez nároku jakékoli kompenzace.

3) Provozovatel má právo zrušit konání kurzu v případě, že kurz není obsazen minimálním počtem účastníků tj. minimálně 4 osobami. Provozovatel má dále právo zrušit konání kurzu z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné a neodkladné překážky jako je technická havárie v provozovně, odstávka tekoucí vody apod. V takovém případě má zákazník po dohodě s provozovatelem právo na vrácení uhrazené částky v plné výši nebo vyčerpání služby v náhradním termínu určeném provozovatelem.

V. Odpovědnost za škodu

1) Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za vnesené věci účastníky kurzu ani případnou škodu na ni vzniklých. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není nijak dotčeno.

VI. Reklamace kurzu vaření

1) V případě, že kurz vaření či akce neproběhla dle smluvních podmínek, má zákazník právo službu reklamovat. Reklamaci je nutné uplatnit písemně u provozovatele a to nejpozději 5 pracovních dnů od data konání akce. V případě, že reklamace neproběhne ve stanovené lhůtě, odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 

2) Reklamace kurzu vaření musí být ze strany poskytovatele vyřízena ve lhůtě 30 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud poskytovatel uzná reklamaci za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady kompenzaci. Kompenzaci je možné provést formou slevy či vrácení části ceny za účast na kurzu, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu či akci. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

VII. Ochrana osobních údajů

1) Odesláním objednávky prezenčního kurzu vaření zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: Jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa a kontaktní telefon.

2) Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

3) Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních dat písemnou nebo elektronickou formou odvolat.

4) V případě, že objednavatel služby poskytuje provozovateli v souladu s těmito podmínkami osobní údaje účastníka kurzu vaření, výslovně tím prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů. 

5) Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzu vaření. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách, FCB a instagramovém profilu a dalších obchodních materiálech.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či výše uvedenými podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YjkxYTYyND